Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

7247 f6dd 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
Wiesz, że ja dopiero przy tobie zrozumiałam, co to znaczy tak naprawdę kochać drugiego człowieka?
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity viawszystkodupa wszystkodupa

March 09 2018

0571 cdf1 400
Reposted fromckisback ckisback viahugostiglitz hugostiglitz
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
8531 24c2 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapassingbird passingbird

March 07 2018

7431 d282 400
Reposted fromoutoflove outoflove viaeternaljourney eternaljourney

March 04 2018

0300 14dd 400
Reposted fromtichga tichga viasucznik sucznik
4336 2d93 400

dreamingofgoingthere:

Budapest, Hungary

March 02 2018

6999 58d3 400
NL/BE
Reposted fromnazarena nazarena viajnna jnna
Reposted fromshakeme shakeme viajnna jnna
5153 2220 400
Reposted fromteijakool teijakool viaAmericanlover Americanlover
1396 d80b 400
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
Reposted fromgruetze gruetze viagreywolf greywolf
Reposted fromFlau Flau viaconopec conopec
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viagreywolf greywolf
Reposted frombluuu bluuu viarysuj rysuj
8432 e26e 400
Reposted fromonlyman onlyman viabecomingjane becomingjane
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl