Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

1483 befc 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
5600 c531 400
Reposted fromhormeza hormeza viawszystkodupa wszystkodupa
3470 63a5 400
7534 f62e 400
Reposted fromnajlepsza najlepsza viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromdimer dimer viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
1119 0826 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
2737 edd8 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
0441 de45 400
Reposted frommlodahope mlodahope viawszystkodupa wszystkodupa
6911 fa02 400
Reposted fromsunlight sunlight viawszystkodupa wszystkodupa
8508 69cb 400
Reposted frombehcio behcio viajunior13 junior13
1354 86d7 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
3241 6643 400
Reposted frombodnarkaa bodnarkaa
Reposted frombluuu bluuu viawszystkodupa wszystkodupa
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapengin pengin
3242 399f 400
Reposted frombodnarkaa bodnarkaa
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viapengin pengin
8788 1cc4 400
Reposted fromyikes yikes viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl