Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

1728 daea 400
Reposted fromursa-major ursa-major viaalliwantisyou alliwantisyou
Pier at night
II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja
2245 d643 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalliwantisyou alliwantisyou
6279 239f 400
Shameless
Reposted fromPoranny Poranny viaalliwantisyou alliwantisyou
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalliwantisyou alliwantisyou
4699 b943 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalliwantisyou alliwantisyou
2962 80bb 400
Reposted fromerial erial vialeksandra leksandra

September 20 2018

1055 347f 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vialaparisienne laparisienne
1887 d03d 400
Reposted fromregcord regcord vialaparisienne laparisienne
1875 0545 400
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vialaparisienne laparisienne
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMissMurder MissMurder
0849 72f7 400
4121 b5d1 400
Reposted fromonlyman onlyman viaMissMurder MissMurder
Reposted fromdimer dimer viaMissMurder MissMurder
9298 d246 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl