Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2020

Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viahoneybunny honeybunny
W jej oczach pojawiło się odległe spojrzenie, jakie mają ludzie, którzy potkną się o jakieś wspomnienie jak o but w ciemnościach.
— Stephen King - "Serca Atlantydów"
Reposted fromaleander aleander viahoneybunny honeybunny
Reposted fromshakeme shakeme
5183 e9cc 400
Reposted fromlllm lllm viamaardhund maardhund
Reposted fromshakeme shakeme viamaardhund maardhund
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
9917 bb43 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
9561 8ed9 400
Reposted frommangoe mangoe viaoutofmyhead outofmyhead
6705 b204 400
7434 63c6 400
Reposted fromfeegloo feegloo viaoutofmyhead outofmyhead

January 02 2020

1174 e00e 400
9864 999b 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaprzeblyski przeblyski

January 01 2020

2929 699a 400
2477 0e55 400

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
3893 8ceb 400
Reposted fromxawery xawery viabazinga22 bazinga22
3542 91d3 400
Reposted fromzciach zciach viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl